Ada 225 (Shaw 53, Laird 55, Savino 57, Chen 60), Riverside 229